Statut - Bądź dobrej myśli

Idź do spisu treści

Menu główne:

Statut Stowarzyszenia

„Bądź dobrej myśli"
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

Stowarzyszenie „Bądź dobrej myśli” działa wśród osób po epizodzie psychotycznym, ich rodzin i sympatyków.
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Olsztyn.
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z pózn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. nr 1118 z pózn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej ”Statutem”.
§ 2
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.
§ 3
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania.
§ 4
Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych oraz wyróżniającego go znaku graficznego i symbolu.
Stowarzyszenie używa pieczęci, odznaki, logo z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, statuetki i przyznawać je osobom fizycznym
i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia.
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§ 5

Cel ogólny
Celem stowarzyszenia „Bądź dobrej myśli” jest pomoc osobom niepełnosprawnym ze szczególnym uwzględnieniem osób z zburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz osób wspierających w działaniach zmierzających do integracji społecznej, aktywności zawodowej, rozwoju osobistego, kształcenia oraz w leczeniu i rehabilitacji.
Cele pośrednie
Integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin.
Ochrona i promocja zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych psychicznie.
Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin.
Wspomaganie rozwoju edukacyjnego i psychofizycznego osób niepełnosprawnych.
Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań zmierzających do osiągnięcia stabilizacji życiowej osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
Promocja zatrudnienia i aktywizacja społeczno-zawodowa rodzin zagrożonych problemem bezrobocia, ubóstwa                                                                                     , dysfunkcjonalności, uzależnień  i marginalizacji.
Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości.
Zapewnienie wypoczynku dzieciom i młodzieży oraz rodzinom.
Promocja i organizacja wolontariatu
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań zmierzających do osiągnięcia stabilizacji życiowej osób niepełnosprawnych.
Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa w zakresie integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Wspomaganie rozwoju edukacyjnego i psychofizycznego osób niepełnosprawnych.
§ 6
Sposoby realizacji:
Organizacja szkoleń, imprez o charakterze integracyjnym, kulturalnym, oświatowym oraz wystaw i aukcji.
Stwarzanie możliwości kontynuowania nauki, dokształcania, rozwoju twórczego,   wymiany i edukacji kulturalnej.
Opracowywanie i realizację programów na rzecz:
osób niepełnosprawnych w zakresie integracji, aktywizacji społecznej i zawodowej, poprawy stanu zdrowia, zabezpieczenia socjalno-bytowego
 rodzin osób niepełnosprawnych, m.in. w zakresie wsparcia specjalistycznego, sprawowania opieki, samopomocy, zwiększania możliwości leczenia i rehabilitacji  
społeczeństwa obywatelskiego w zakresie zwiększania świadomości, skuteczności
i jakości pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom
Prowadzenie akcji i kampanii informacyjnych, zwiększających świadomość społeczną w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych
Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych, w tym zagranicznych.
Działalność wydawnicza
opracowanie tekstów, grafiki w formie papierowej, komputerowej.  
Działalność szkoleniowa, doradcza mającą na celu upowszechnienie i wdrożenie programów Stowarzyszenia, w tym również poprzez współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi.
Pomoc rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym osobom bezrobotnym
w zatrudnieniu, przyuczaniu do zawodu lub przekwalifikowaniu, m.in. poprzez doradztwo, kursy, szkolenia, staże, poradnictwo, tworzenie miejsc pracy w ramach działalności gospodarczej Stowarzyszenia oraz wsparcie indywidualnej przedsiębiorczości członków Stowarzyszenia.
Pomoc w załatwianiu spraw socjalno-bytowych.
Organizowanie i prowadzenie klubów, kawiarni, hosteli.
Współpraca ze specjalistami w zakresie leczenia i rehabilitacji, w tym również dofinansowywanie kosztownych form leczenia w kraju i za granicą.
Organizowanie wsparcia specjalistycznego.
Współpraca z organizacjami oraz osobami fizycznymi sprzyjającymi realizacji działań statutowych.
Tworzenie i prowadzenie ośrodków rehabilitacyjno-wypoczynkowych i szkoleniowych.
Współpraca z biurami wolontariatu, organizowanie akcji charytatywnych i kwest.
Organizacja i dofinansowanie wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych i innych dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, osób dorosłych oraz członków ich rodzin.
Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego odpłatnie oraz nieodpłatnie.  
§ 7
Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego wynikającej ze Statutu.
Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów pożytku publicznego określonych w niniejszym Statucie.
Decyzję o podjęciu przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 8
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, którzy złożą pisemną deklarację członkowską. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.  
§ 9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
Zwyczajnych
Wspierających
Honorowych
§ 10
Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która popiera cele Stowarzyszenia.
Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
Uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia
Korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia
Zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.
§ 11
Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
Udziału w obradach Walnego Zgromadzenia.
Czynnego angażowania się w dziania podejmowane przez Stowarzyszenie.
Dbania o dobre imię i rozwój Stowarzyszenia oraz osiąganie jego celów.
Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Płacenia regularnie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
Inne prawa i obowiązku członków Stowarzyszenia ustanawia Walne Zgromadzenie w drodze uchwały po zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.
§ 12
Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia oraz głos stanowiący na Walnych Zgromadzeniach.
§ 13
Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna czynnie wspomagająca Stowarzyszenie w formie materialnej, rzeczowej lub merytorycznej.
Forma wspierania Stowarzyszenia ustalona zostaje z Zarządem Stowarzyszenia.
§ 14
Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie rekomendacji dwóch członków zwyczajnych.
§ 15
Członkowie wspierający są zobowiązani do:
Wywiązywania się z zadeklarowanej na rzecz Stowarzyszenia pomocy.
Przestrzegania Statutu, uchwał i regulaminów Stowarzyszenia.
§ 16
Członkostwo honorowe może nadać Zarząd na wniosek przynajmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia ludziom wybitnym i zasłużonym w niesieniu pomocy Stowarzyszeniu.
§ 17
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
§ 18
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia.
Skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały z powodu:
nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
działania na szkodę Stowarzyszeni i naruszania jego dobrego imienia
całkowitego braku zaangażowania w działania podejmowane przez Stowarzyszenie
niepłacenia składek przez trzy kwartały
Utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
Nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu.
Zgonu członka Stowarzyszenia.
§ 19
1. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie składa się na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty pisemnego doręczenia uchwały o pozbawieniu członkostwa.
2. W sprawie, o której mowa w ust. 1, uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zgromadzenie
Zarząd
Komisja Rewizyjna
§ 21
Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
Funkcje we władzach Stowarzyszenia mogą być pełnione, aż do odwołania ich przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym lub tajnym.
Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się podczas walnego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów (50%+1 głos "za" w obecności minimum połowy liczby członków uprawnionych do głosowania).
W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji dokonanej przez zarząd. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§ 22
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i ostateczną instancją odwoławczą w sprawach dotyczących sporów między członkami, związanych z działalnością w Stowarzyszeniu.
2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz członkowie honorowi i wspierający z kraju i z zagranicy. Mogą w nim także uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.
3. Gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 40 osób, Walne Zgromadzenie będzie Zgromadzeniem Delegatów, wybieranych  w proporcji jeden delegat na 5 członków. Funkcja delegata nie może trwać dłużej niż trzy lata.
4. Walne Zgromadzenie odbywa się co najmniej raz w roku. W miarę potrzeby może być zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Obraduje ono nad sprawami, dla których zostało zwołane.  
5. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia  w terminie 30  dni od daty zgłoszenia wniosku.
§ 23
O terminie i miejscu oraz porządku Walnego Zgromadzenia Zarząd powiadamia członków pisemnie za pośrednictwem poczty/kuriera lub poczty elektronicznej co najmniej czternaście dni przed terminem Zgromadzenia.
§ 24
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej  połowy uprawnionych do głosowania.
W razie braku quorum Walne Zgromadzenie może się odbywać po upływie jednej godziny od wyznaczonego terminu; uchwały Walnego Zgromadzenia odbytego w drugim terminie zapadają bez względu na liczbę obecnych.
§ 25
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi
zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie budżetu Stowarzyszenia
uchwalanie zmian Statutu
uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia
uchwalanie regulaminów pracy władz Stowarzyszenia
rozpatrywanie wniosków, postulatów, odwołań zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, powołaniu likwidatorów Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia
§ 26
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 osób, w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika.
Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące
Pracami Zarządu kieruje prezes lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.
§ 27
Do kompetencji Zarządu należy:
kierowanie pracami Stowarzyszenia
podejmowanie   decyzji   w   sprawach   majątkowych,   działalności    gospodarczej
     i zatrudnienia pracowników
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
działanie na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia
przyjmowanie i decydowanie o skreśleniu członków zwyczajnych i wspierających
zwoływanie Walnych Zgromadzeń
podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia
sporządzanie sprawozdań z realizacji działań, wykonania budżetu i przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu
opracowywanie planów pracy i projektów budżetu na kolejny okres funkcjonowania Stowarzyszenia
wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia
organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej
powoływanie swych pełnomocników do powierzonych zadań
tworzenie biur i zatrudnianie pracowników do prowadzenia spraw Stowarzyszenia
rozporządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia
zaciąganie zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia
ustalenie wzorów pieczęci, godła, flagi, etc.
§ 28
Zaciąganie zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza 50.000,00 (słownie pięćdziesiąt tysięcy zł) wymaga złożenia oświadczeń woli przez dwóch członków Zarządu.
§ 29
Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes nie rzadziej, niż co trzy miesiące.
Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność co najmniej połowy jego członków. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów.
§ 30
Członkowie Zarządu mogą dobrowolnie ustąpić z pełnionej przez siebie funkcji po uprzednim złożeniu wniosku o odwołanie na ręce Prezesa Zarządu.
§ 31
Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków.
Członkowie Komisji Rewizyjnej są powoływani przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
Organizację pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
§ 32
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
kontrola działalności Stowarzyszenia, w tym przede wszystkim działalności gospodarczo
finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia
składanie wniosków Walnemu Zgromadzeniu z przeprowadzonej kontroli
składanie wniosków w sprawie absolutorium do Zarządu na Walnym Zgromadzeniu
występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
składanie sprawozdań z realizacji swoich działań na Walnym Zgromadzeniu
§ 33
Kontrola działalności stowarzyszenia dokonywana jest przynajmniej raz w roku.
§ 34
Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej potrzebna jest obecność wszystkich jej członków. Uchwały zapadają większością głosów.
§ 35
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że odrębne postanowienia Statutu stanowią inaczej.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 36
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
składki członkowskie
darowizny, spadki, zapisy, środki pochodzące z ofiarności prywatnej
dochody z własnej działalności statutowej
dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia
dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych, granty, fundusze przekazane przez sponsorów
dochody ze zbiórek publicznych, konkursów, licytacji
nawiązki przyznawane przez właściwy organ
dochody z kapitału - odsetki, lokaty
dochody z działalności gospodarczej
innego rodzaju przysporzenia majątkowe
§ 37
Środki pieniężne są przechowywane na koncie Stowarzyszenia.
Skarbnik, w ramach tzw. pogotowia  może dysponować kwotą do 400,00 zł. (czterysta zł 0/100) nie wpłaconą na konto Stowarzyszenia do wykorzystania  w razie wystąpienia pilnego przypadku wymagającego pomocy,  w formie nakładu finansowego, świadczonej na rzecz osoby wspieranej przez Stowarzyszenie.
Sposób dysponowania, rozliczania posiadanych przez Skarbnika środków finansowych nie wpłaconych na konto określa odrębna uchwała Walnego Zgromadzenia.
Dochody pochodzące z darowizn, spadków, sponsoringu, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji wszystkich celów Stowarzyszenia o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 38
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 września 1997 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. Nr 330 z pózn. zm.) oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rok kalendarzowy jest rokiem sprawozdawczym.
§ 39
Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą na ogólnych zasadach wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych w zakresie:
58.11.Z    wydawanie książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w Internecie
58.19.Z   Pozostała działalność wydawnicza - wydawanie, włączając udostępnianie w trybie on-line:
katalogów, materiałów reklamowych, fotografii, rycin i pocztówek, kartek z życzeniami, formularzy, plakatów, pozostałych wyrobów drukowanych, wydawanie (udostępnianie) danych statystycznych i innych informacji w trybie on-line
59.14.Z  projekcja filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach, działalność klubów filmowych
59.20.Z  dźwięku zarówno w studio jak i w innych miejscach, włączając produkcję programów radiofonicznych na taśmach
73.20.Z  opinii publicznej w kwestiach zagadnień politycznych, gospodarczych i społecznych oraz analizę statystyczną uzyskanych wyników
85.52.Z   pozaszkolne formy edukacji artystycznej - zajęcia z dziedziny sztuki
85.59.B   pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań oraz doskonaleniem zawodowym
85.60.Z   działalność wspomagająca edukację - doradztwo edukacyjno-zawodowe, działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
86.90.E   pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana - działalność związaną z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia prowadzoną m.in. przez specjalistów promocji zdrowia, działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczoną przez psychologów i psychoterapeutów
87.10.Z   pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską - pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską realizowaną w: domach pomocy społecznej, domach rehabilitacyjnych, pozostałych placówkach pomocy społecznej
87.20.Z   pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi - pomoc społeczna zapewniająca zakwaterowanie, wyżywienie, nadzór ochronny, pomoc i opiekę zdrowotną do pewnego stopnia świadczoną osobom upośledzonym umysłowo lub osobom uzależnionym w placówkach innych niż szpitale, takich jak:, psychiatryczne placówki rekonwalescencyjne, domy mieszkalne dla osób z zaburzeniami emocjonalnymi, placówki dla osób opóźnionych umysłowo, ośrodki zdrowia psychicznego
87.30.Z   pomoc społeczna zapewniająca całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym realizowaną w: domach pomocy społecznej z minimalną opieką pielęgniarską, domach pomocy społecznej bez opieki pielęgniarskiej
87.90.Z   pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem - ośrodki pomocy dla osób z problemami socjalnymi lub osobistymi
88.10.Z   pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
opieka dzienna dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób niepełnosprawnych, działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo lub niepełnosprawnych fizycznie
88.99.Z   pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana - pomoc społeczna i poradnictwo dla dzieci i młodzieży, działalność społeczna lokalna i sąsiedzka, działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób bezrobotnych
Cały dochód osiągnięty z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczony jest na realizację celów statutowych i nie może zostać przeznaczony do podziału między członków stowarzyszenia.  
§ 40
Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:  członków Stowarzyszenia, członków jego organów, pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają
w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „Osobami bliskimi”.
Stowarzyszanie nie może wykorzystywać oraz przekazywać swojego majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, chyba, że wykorzystanie majątki w takiej formie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia,
Stowarzyszenia nie może nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich Osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
§ 41
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące
w kraju przepisy prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r Nr 20, poz. 104 z późn. zm.).
Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 42
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

 

  


  
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego